• Sep 11, 2021
  • 114 min
  • Full-HD

Cloudy Mountain (2021)

The opening of the new tunnel, which took ten years to build, coincided with a series of serious cataclysms. The lives of 160,000 people depend on the actions of two people, a father and a son.

Country
China United States of America
Companies

Zhu Yilong

Hong Yizhou

Huang Zhizhong

Hong Yunbing

Chen Shu

Ding Yajun

Jiao Junyan

Lu Xiaojin

Zhang Shangmingzhu

Yu Pingping

Zhou Xiaoou

Zhou Ming

Hong Tao

Qiao Xin

Xu Yimiao

Recommended For You